ABUIABAEGAAg-uCy5AUosOaPiQUwoAQ4Xg

20190316

国家千亿国际登录局关于停止代征代缴印花税业务的公告(第317号)

发表时间:2019-08-26 10:08

                                                                        国家千亿国际登录局公告

                                                                     第三一七号


  根据国家千亿国际登录局和税务部门关于印花税征缴业务的调整,国家千亿国际登录局于2019年8月25日起停止代征代缴千亿体育官网和集成电路布图设计印花税业务,对于缴费期限届满日在2019年8月24日(含)之前的印花税,应按现行规定缴纳。自2019年8月25日起,纳税人缴纳印花税应按照国家税务机关的相关规定办理。

  

特此公告。


                                               

                                                                                                     国家千亿国际登录局


                                                                                                      2019年8月12日


分享到: